Användarverktyg

Webbverktyg


tre-texter-om-sarskild-begavning-persson

Tre texter om särskild begåvning

av Roland S Persson - professor

Förord

Roland S Persson, professor
Dessa tre texter skrevs ursprungligen som en del av det regerings-uppdrag som gavs Skolverket för att främja grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever (U2014/5038/S). Den första och andra texten avlägsnades emellertid vid slutredigeringen av det sk stödmaterialet på grund av olika uppfattningar om hur det är lämpligt att beskriva särskilt begåvade elever i den svenska skolan. Den tredje texten om det svårtolkade begreppet begåvning beställdes men användes aldrig i någon fas av regeringsuppdraget.

De två korta och i denna sammanställning inledande bidragen om särbegåvning och identifiering samt om socioemotionell utveckling är således inte längre officiella dokument och representerar inte Skolverkets syn på saken. Men de representerar trots detta i stort vad den vetenskapliga världen och dess 100-åriga erfarenhet av forskning och praxis på området har att säga om saken. Det som dessa två skrifter meddelar är enligt min bedömning vetenskapligt helt okontroversiellt och utgör mer eller mindre konsensus bland världens forskare.

Jag kan i skrivande stund endast erinra mig två avvikande amerikanska röster, nämligen James H. Borland (2005) som förespråkar att ingen förståelse för begåvning skall användas alls samt en amerikansk forskningstradition som helt bortser ifrån genetiska aspekter och som har exploaterats ymnigt i den populärvetenskapliga pressen av andra författare än forskare på området (t ex Gladwell, 2008). Denna sk kognitiv expertis tradition torde vara synnerligen kontroversiell i den vetenskapliga världen i det att den helt bortser från genetiska aspekter vad gäller beteende och utveckling och hävdar ett genetik spelar alls ingen roll. Bevisen som säger motsatsen är överväldigande.

Referenser

Borland, J. H. (2005). Gifted education without gifted childre: The case for no conception of giftedness.
I R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (2nd ed.) (pp. 1-19). New York: Cambridge University Press.
Gladwell, M. (2008). Outliers. The story of success. London: Penguin Books

vilka-ar-de-sarskilt-begavade
socioemotionell-utveckling
sarskild-begavning-och-begreppsanvandning

tre-texter-om-sarskild-begavning-persson.txt · Senast uppdaterad: 2022-01-07 10.20 av anita