Användarverktyg

Webbverktyg


skollagen

Skollagen

Skollagen (2010:800)

Skollagen: 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen

Kapitlets innehåll


1 § I detta kapitel finns bestämmelser om:

 1. barnens och elevernas lärande och personliga utveckling (2 §),
 2. information om barnets och elevens utveckling (3 §),
 3. garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet (4-4 b §§),
 4. stöd i form av extra anpassningar (5 §),
 5. särskilt stöd (6-12 §§),
 6. mottagande och undervisning av nyanlända elever (12 a-12 i §§),
 7. överlämning av uppgifter vid övergång mellan och inom skolformer (12 j §), och
 8. allmänna bestämmelser om betyg (13-21 §§).

Lag (2018:1098).

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1098).

Information om barnets och elevens utveckling

3 § Vårdnadshavare för ett barn i förskolan samt eleven och elevens vårdnadshavare i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, special-skolan, sameskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska fortlöpande informeras om barnets eller elevens utveckling. Lag (2018:1098).

Läroplan för grundskola samt förskoleklassen och fritdshemmet - utdrag:

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Läraren ska:

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven;

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.
- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och
- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Om eleven före den tidpunkt som framgår av 12 eller 13 § uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt, upphör skolplikten.
Frågan om skolpliktens upphörande enligt första stycket prövas av hemkommunen.


Lagen anger tydligt att alla, uttryckligen inkluderat elever som lätt når kunskapskraven eller har speciella talanger, har rätt till en individanpassad undervisning och uppmuntran för att ”utvecklas så långt som möjligt” utifrån sina förutsättningar. Det sägs även att hänsyn ska tas till detta vid resursfördelning.


Påminner mig om vårt besök mellan 1-2 år nån gång. Bvc sköterskan frågade om dottern visste var näsan var, örat, handen, foten. Vid den sista suckade dottern högt och satte upp sin fot på bordet (hon satt i mitt knä) och pekade på sidan av sin fot och sa tydligt ”ankelknöl” sen vägrade hon peka på fler kroppsdelar.

skollagen.txt · Senast uppdaterad: 2022-01-01 11.52 av anita