Användarverktyg

Webbverktyg


forskning

Forskning

Foto: Göran G Johansson
Forskning kring begåvning och intelligens har ofta en stämpel av elitism och kopplas till människovärde. Nazismens forskning i genetik och Kretschmers sortering i människotyper hänger som en skugga över oss. Därför har forskning kring begåvning också stoppats eller varit eftersatt i många kulturer. Kunskap är makt sägs det och kanske är det just därför.

Viktig kunskap och förståelse får vi även från personliga erfarenheter i det verkliga livet. Berättelser som kan vara skrämmande nog.


Forskning i kronologisk ordning med senast inlgda först (nytt läggs till kontinuerligt)
Listan sammanställd av Carl-Johan Nyh med kompletteringar av Anita Kullander

Länk till ytterligare lista på forskning finns på Anita Kullanders hemsida

Tomlinson Carol Ann, 1997. What it Means to Teach Gifted Learners Well
Ailer, Isabel 2021 What characterizes a good school? The false incompatibility between academic excellence and equity.
Renzulli Joseph 2021, Academia Letters: The Major Goals of Gifted Education And Talent Development Programs
Gran Andersen, Ida og Smith, Emil 2021. Jeg er en pige, så jeg er dårlig til matematik
Kreger Silverman, Linda 2020.Honoring the precious uniqueness of your gifted child
Emmersten Lund, Gro (2018. Sådan undgår vi eksklusion i skolen
Mahajan Anupama, (2017) Tracing Giftedness: An Exploration of Theories, Programmes and Emerging Dilemmas
Framtidens Einstein ur ett lärarperspektiv – identifiering och anpassning av undervisning till matematiskt särbegåvade elever samt lärares behov av stöd för att undervisa dem Gottfridsson HT2017 GU (kandidatuppsats)
Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan. Roland S. Persson[2015]HLK, Livslång lärande/Encell
Särskilt begåvade elever En litteraturstudie om hur lärare kan identifiera elever med särskild begåvning i matematik Joanna Björnbom [2016] Högskolan Dalarna
Vad gör man när man redan kan allt?: Studiesituationen för lågstadieelever med goda kunskaper i matematik. Ida Falck [2016] Umeå universitet
Särskild begåvning – särskilt bemötande?: Föräldrars erfarenhet av skolans bemötande av särskilt begåvade barn Lena Bergman Åkerman [2016]Stockholms universitet
“Förr älskade hon matte!”: En studie om hur föräldrar till elever med fallenhet för matematik upplever matematikundervisningen i grundskolan Linnéa Malm[2016] Högskolan i Borås
Elever med fallenhet för matematik.: Identifiering och undervisning i en egalitär skola ur ett lärarperspektiv Viktoria Franzén [2016] Stockholms universitet
Underpresterande elever med hög potential: Särbegåvning och särskilda förmågor i matematik Hansson, Martina [2016] Örebro universitet
Tortop, H. S. (2015). A comparison of gifted and non-gifted students’ self-regulation skills for science learning. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 3(1), 42-57.
Särbegåvning i skolan: En studie om lärares erfarenheter av särbegåvade Bromander, Johan [2015] Örebro universitet
Internationellt perspektiv på särskilt begåvade elever. Maria Westling Allodi [2015] Skolverket Misdiagnosis of ADHD/ASD in gifted children Leigh Jamison Rundkvist [2015] Karolinska Institutet
Generell begåvning och personlighetsdrag i Femfaktormodellen: Träffsäkra prediktorer för konsulters arbetsframgång? Kia Gram, Sara Eriksson [2014] Stockholms Universitet
Förbjudet område?: utbildning och kompetensutveckling om högbegåvade barns behov i skola och förskola. Mara Westling Allodi [2014] Socialmedicinsk tidskrift
Förskolans möte med särbegåvade barn: En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning. Anette Wetterlind [2014] Stockholms universitet

Alla barns rätt till lärande: En kvalitativ studie om tre pedagogers syn på begåvade barn Rebecca Kästel [2014] Karlstads universitet http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:695369/FULLTEXT01.pdf

Individuella utmaningar och avancerad undervisning: En studie om hur lärare arbetar med högpresterande och särbegåvade elever i ämnet engelska i gymnasieskolan. Amila Muslia, Adam Lind [2014] Linne’universitetet http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:690237/FULLTEXT01.pdf

“- De som har matte med sig”: Lärares uppfattningar om elever med fallenhet för matematik Bianca Östling, Siiri-Viktoria Papke [2013] Mälardalens högskola http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:707953/FULLTEXT01.pdf

Lärares uppfattningar av begåvningsbegreppet och begåvade elever i matematik. Åsa Hartman, Erika Erfäldt [2013] Högskolan Väst http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:628082/FULLTEXT01.pdf

Särbegåvade elever?: En studie om lärares uppfattningar kring särbegåvade elever i skolan. Anna Tengroth [2013] Högskolan i Väst http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:628082/FULLTEXT01.pdf

“Vad roligt att vi har ännu en mattebegåvning!”: En studie om lärares tankar kring elever med särskilda matematiska förmågor. Janna Malmgren [2013] Stockholms Universitet http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:633267/FULLTEXT01.pdf

Högpresterande och matematikbegåvade elever. Hur stimuleras de i matematikundervisningen? Anette Lyckelinge [2013] Malmö universitet http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/16329/annettelyckelinge20131127.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Synlig eller osynlig?: Pedagogers beskrivningar av särbegåvade elever Helena-Irmeli Pekkala [2013] Umeå universitet http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:728083/FULLTEXT01.pdf

Hur bemöts särbegåvade elever i skolan? Biljana Miketa [2012] Linne’universitetet http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:588196/FULLTEXT01.pdf

Särbegåvade elevers uppfattningar om sin matematikundervisning : En intervjustudie på grundskolan om hur särbegåvade matematikelever upplever sig inkluderade i matematikundervisningen. Ann Stensson [2012] Linnéuniversitetet http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:565052/FULLTEXT01.pdf

Särbegåvning i klassrummet : Möjligheter och hinder för att möta den exceptionellt begåvade eleven. Lena Olofsdotter [2012] Umeå Universitet http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:534989/FULLTEXT01.pdf

Livs berättelse- en inblick i hur det kan vara att gå i ”en skola för alla” och vara särbegåvad. Hanna Rohdin [2012] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29877/1/gupea_2077_29877_1.pdf

Särbegåvning i klassrummet : Möjligheter och hinder för att möta den exceptionellt begåvade eleven. Hanna Rohdin [2012] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29877/1/gupea_2077_29877_1.pdf

Att konstruera begåvning – debatten om IQ. Thom Axelsson [2012] Malmö högskola http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/14092/Axelsson_Educare.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Bailey, Carrie Lynn 2011. An Examination of the Relationships Between Ego Development, Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration, and the Behavioral Characteristics of Gifted AdolescentsBailey, Carrie Lynn 2011. An Examination of the Relationships Between Ego Development, Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration, and the Behavioral Characteristics of Gifted Adolescents

Ability Climates: The forgotten cultural factor in promoting gifted education Roland Persson [2011] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:428729/FULLTEXT01.pdf

On being musically gifted: For teachers, parents and their music-­studying pupils Roland Persson [2011] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:439746/FULLTEXT01.pdf

The Multidimensional Model of Musical Giftedness (3MG): Breaking new ground in understanding musical talent and musical thinking Roland Persson [2011] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:431753/FULLTEXT01.pdf

Straight Talking Gifted and Talented Education Roland Persson [2011] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:411126/FULLTEXT01.pdf

Social responsibility for Talent in Europe: Considerations in planning for a European Model for Talent Support Roland Persson [2011] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:408676/FULLTEXT01.pdf

Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor. Eva Petterson [2011] Linne’universitetet http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:414912/FULLTEXT01

Högbegåvad – privilegierad eller bortglömd : en studie om skolpersonals kunskap och insikt kring särbegåvade elever. Maria Ströbeck, Britt-Inger Svensson [2011] Högskolan Kristianstad http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:430874/FULLTEXT01.pdf

Särbegåvade i samhället och skolan: – vinnare eller förlorare? Emma-Mafria Millerfelt, Beatrice Petterson [2011] Linne’universitetet http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:509847/FULLTEXT01.pdf

Särbegåvade elever : En studie om studie- och yrkesvägledning och stimulans i gymnaiseskolan. Anna Arbin [2011] Umeå universitet http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:432576/FULLTEXT01.pdf

Hur bemöter lärare elever med särskild fallenhet för matematik? Annie Gustavsson, Veronica Karlsson [2011] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26104/1/gupea_2077_26104_1.pdf

Porträtt av ett särbegåvat barn – En fallstudie som jämför skillnader och likheter ett barns föräldrars och skolans åsikter och handlingar. Marie-Louise Olsson [2011] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26099/1/gupea_2077_26099_1.pdf

Talang med livet som insats. Samuel Hellström [2011] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28158/1/gupea_2077_28158_1.pdf

Adding emotion to the gifted musical mind: Towards a model of gifted musical thinking Roland Persson [2010] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:359988/FULLTEXT01.pdf

Särbegåvade barn och ungdomar är utmaning för svenska psykologer: En kort översikt Roland Persson [2010] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:343651/FULLTEXT01.pdf

Experiences of intellectually gifted students in an egalitarian and inclusive educational system: A survey study Roland Persson [2010] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:321684/FULLTEXT01.pdf

Hur förhåller sig begåvning i skolåldern och psykosocial arbetsbelastning i vuxenlivet till olika aspekter av självrapporterad hälsa bland yrkesarbetande kvinnor och män? Cornelia Wulff, Petra Lindfors, Magnus Sverke [2010] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24756/2/gupea_2077_24756_2.pdf

Elever med särskild matematisk begåvning : sex elevers tankar om sin grundskoletid. Ylva Eriksson [2010] Högskolan i Gävle http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:318606/FULLTEXT01.pdf

Små Matematiker. Eva Angel Vairo, Karin Ström [2010] Malmö högskola http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/10959/MUEP%20ex.%20Examensarbete%20Sm%C3%A5%20Matematiker.pdf?sequence=1

The Elusive Muse: Understanding Musical Giftedness Roland Persson [2009] HLK, Livslång lärande/Encell https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

The unwanted gifted and talented: A sociobiological perspective of the societal functions of giftedness Roland S Persson [2009] HLK, Livslång lärande/Encell https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

Europe, Gifted Education Roland S Persson [2009] HLK, Livslång lärande/Encell https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

Intellectually Gifted Individuals’ Career Choices and Work Satisfaction: A descriptive study Roland S Persson [2009] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:281434/FULLTEXT01.pdf

The Talent of Being Inconvenient: On the Societal Functions of Giftedness Roland S Persson [2009] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:228946/FULLTEXT01.pdf

Begåvade barn – vad är det? Anna Karin Birgell, Eva Olofsson [2009] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19978/1/gupea_2077_19978_1.pdf

Det måste få vara lite klurigt, fröken! En fallstudie där en lärare möter elever i årskurs 5, som tidigt nått målen i matematik. Linda Agrell, Erica Dahlén [2009] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19970/1/gupea_2077_19970_1.pdf

Särbegåvade elever klarar sig själva, en myt?: En studie om pedagogers syn på särbegåvade elever i matematikundervisningen Åsa Gustafsson, Emma Nilsson [2009] Växjö universitet http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:221207/FULLTEXT01.pdf

Elever med fallenhet för matematik: Får de det stöd de behöver? Jens Ludwig [2009] Högskolan Kristianstad http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:225438/FULLTEXT02.pdf

Idrott och särbegåvning : Fem lärares syn på särbegåvade elevers möjlighet till utveckling inom kursen Idrott och hälsa A på gymnasiet. Joanna Svensson, Kristine Haugland-Karlstad [2009] Högskolan Kristianstad http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:294061/FULLTEXT01.pdf

Skolans dilemma : De begåvade barnen – en bortglömd elevkategori i “en skola för alla”? Carita Andersson, Maria Schander [2009] Växjö Universitet http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:232429/FULLTEXT01.pdf

Pedagogiska teorier om eleven i skolutredningar på 1940-tal och 1990-tal – En metaforanalys. Mary-Anne Holfve-Sabel [2009] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24177/1/gupea_2077_24177_1.pdf

Matematikundervisning som kan stödja matematiskt begåvade elever. Marie Håkansson, Dorota Lembrér [2009] Malmö högskola http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7599/examensarbete_H%C3%A5kansson_Lembr%C3%A9r.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Speciella nog att särbehandlas? Lärarstudenters syn på särbegåvade elever. Åsa Persson [2008] Högskolan Kristianstad http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:231135/FULLTEXT01.pdf

I en skola för alla/A study of inclusive education. Robert Hagsten [2008] Malmö Högskola http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/6754/I%20en%20skola%20f%C3%B6r%20alla.pdf?sequence=1

Begåvade barn ­ en investering för framtiden. Anna-Karin Andersson, Monita Hellström [2007] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/7274/1/VT07-2611-148.pdf

Utstickare i det svenska skolsystemet. Jenny Byvall, Janet Pettersson [2007] Lärarhögskolan i Stockholm http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:199331/FULLTEXT01.pdf

Högpresterande elever En bortglömd elevgrupp. Annelie Börjesson, Cecilia Sjöberg, [2007] Lärarhögskolan i Stockholm http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3898/Microsoft%20Word%20-%20H%C3%B6gpresterande%20elever.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Särbegåvade barn : och deras individuella utvecklingsplan. Maria Nilsson [2007] Karlstads universitet http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:6277/FULLTEXT01.pdf

Begåvad och bortglömd?/ Lärare om bemötandet av elever som är begåvade i matematik. Eva-Lena Carlsson [2007] Högskolan i Dalarna http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:518723/FULLTEXT01.pdf

Skolan och de begåvade barnen. Åsa Hallenheim Olsson [2007] Malmö högskola http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3244/Exarbete11december.pdf?sequence=1

Särbegåvade elever i skolan : Ett nytt fält för specialpedagogiken. Caroline Alm [2007] Högskolan i Gävle http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:119806/FULLTEXT01.pdf

Alla är intelligenta En enkätstudie bland grundskolelärare om de i sin undervisning tar hänsyn till Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna. Helena Olsson och Björn Wingård [2007] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/3797/1/HT06-2611-213.pdf

Högpresterande elever En bortglömd elevgrupp. Annelie Börjesson, Cecilia Sjöberg [2007] Malmö Högskola http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3898/Microsoft%20Word%20-%20H%C3%B6gpresterande%20elever.pdf?sequence=1

Elever med matematikbegåvning: Hur vill de bli bemötta för att behålla sin motivation och lust att lära? Rebecka Johansson, Anna-Karin Fransson [2007] Växjö universitet http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:204954/FULLTEXT01.pdf

Skolans syn på särbegåvade elever. Vickie Berggren, Bo Lindskog [2007] Malmö högskola http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3795/Microsoft%20Word%20-%20Skolans%20syn%20p%5e%20s%5erbeg%5evade%20elever%20-%20Vickie%20Berggren%20%26%20Bo%20Lindskog.pdf?sequence=1

Skolans attityd till högpresterande elever. Emelie Björkman, Frida Wikström [2007] Luleå tekniska universitet https://pure.ltu.se/ws/files/31041619/LTU-LAR-EX-07108-SE.pdf

Utstickare i det svenska skolsystemet. Jenny Bywall, Janet Pettersson [2007] Stockholms universitet http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:199331/FULLTEXT01.pdf

De särbegåvade eleverna : En studie om de särbegåvade elevernas skolvardag, ur ett elevperspektiv. Kajsa Lindkvist [2007] Stockholms universitet http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:198639/FULLTEXT01.pdf

Att se mönster i prickar – en föga användbar förmåga? : Intervju- och enkätstudier om logisk-analytisk särbegåvning i Sverige. Jannica Stålnacke [2007] Stockholms universitet http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:197575/FULLTEXT01.pdf

En skola för alla! – Hur utmanas de bättre i matematik? Åsa Björklund, Åsa Lindskog (2007) Malmö högskola http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3585/Bj%C3%B6rklund_Lindskog.pdf?sequence=1

SAIEEDC – A cognition-based generic model for qualitative data analysis in giftedness and talent research Roland Persson [2006] HLK, Livslång lärande/Encell

The maestro music teacher and musicians’ mental health Roland Persson [2006] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:540605/FULLTEXT01.pdf

Särskilda behov i matematik: matematisk begåvning och matematiksvårigheter. Louise Andersson, Martina Olofsson [2006] Högskolan väst http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:215765/FULLTEXT01.pdf

Hur finner vi elever med fallenhet i matematik?: En fallstudie, i år 8, om hur vi kan finna elever med matematisk fallenhet Johanna Håkansson, Britt Grant [2006] Växjö Universitet http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:206755/FULLTEXT01.pdf

Marknadsföring av begåvningar inom musikbranschen. Per Englund, Lena Brodin [2006] Stockholms universitet http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:196339/FULLTEXT01.pdf

Begåvade barn i skolan: lärares definitioner på begreppet begåvning och deras tankar kring förhållningssätt, stimulans och specialpedagogik i förhållande till begåvade barn i skolan Jennie Sand, Jenny Sandsjö [2006] Högskolan Väst http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:215749/FULLTEXT01.pdf

Voices in the wilderness: Counselling gifted students in a Swedish egalitarian setting Roland Persson [2005] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:34791/FULLTEXT01.pdf

Vadå begåvad? : en kvalitativ studie om begåvade barn. Johanna Fredricsson, Emma Palmqvist [2005] Linköpings universitet http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3585/Bj%C3%B6rklund_Lindskog.pdf?sequence=1

Särbegåvade elever i den svenska skolan : ur deras eget perspektiv Daniel Eriksson [2005] Linköpings universitet http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:20196/FULLTEXT01.pdf

Vilka pojkar blev civilingenjörer och vad hände med de smarta flickorna? Minna Salminen-Karlsson [1995] Linköpings Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27794/1/gupea_2077_27794_1.pdf

Finns det fortfarande en begåvningsreserv? Kjell Härnqvist [1995] Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets i Göteborg https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27794/1/gupea_2077_27794_1.pdf

Intelligensförändringar under ett kvartssekel : jämförelser mellan trettonåringar prövade 1961, 1966, 1980 och 1985. Ingemar Emanuelsson, Allan Svensson [1989] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26967/1/gupea_2077_26967_1.pdf

Bidrag till räknefärdighetens psykologi. En tvillingundersökning. Mauritz Wictorin [1952] Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27794/1/gupea_2077_27794_1.pdf

Huvudräkningstyper. (Massundersökning.) KG Jonsson [1918] Göteborgs Universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

forskning.txt · Senast uppdaterad: 2022-02-01 07.22 av anita